Deelnemersvoorwaarden

Je wordt verondersteld onderstaande voorwaarden te kennen als je lid bent van CheckitOut. Het lijkt een heel verhaal, maar waar het eigenlijk om gaat is dat wij niet voor duizenden euro`s worden aangeklaagd als jij een keer een scheldwoord gebruikt of iets dergelijks. Hieronder staan ze compleet beschreven.

deelnemersvoorwaarden checkitout.nl Ė versie 2 Ė januari 2006

1. Checkitout.nl is onderdeel van Newcom Research & Consultancy B.V. en verricht onderzoek via Internet. Naast Checkitout.nl is Mijnopinie.nl onderdeel van Newcom Research & Consultancy B.V.

2. Om je aan te melden als lid van Checkitout.nl dien je in te stemmen met deze deelnemersvoorwaarden. Met jouw inschrijving bevestig je deze voorwaarden te hebben gelezen en je te houden aan de opgenomen voorschriften.

3. Lid worden van checkitout.nl is gratis en zonder enige verplichtingen. Aan het checkitout.nl lidmaatschap kan geen enkel recht worden ontleend.

4. Voor deelname van jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders of voogd vereist. Bij inschrijving op Checkitout.nl wordt er door ons van uitgegaan dat deze toestemming verkregen is.

5. Deze deelnemersvoorwaarden en andere voorschriften kunnen altijd door Checkitout.nl worden gewijzigd. Indien je met een dergelijke wijziging niet kunt instemmen, staat het je vrij je deelname te beŽindigen. Indien je na een wijziging ingeschreven blijft bij Checkitout.nl gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

6. Jongeren tussen 12 jaar en 25 jaar die woonachtig zijn in Nederland of BelgiŽ kunnen deelnemer worden aan onderzoeken via Checkitout.nl. Iedere deelnemer kan zich slechts ťťnmaal inschrijven. Checkitout.nl kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven.

7. Alle rechten met betrekking tot het onderzoekspanel van Checkitout.nl berusten uitsluitend bij Newcom Research & Consultancy B.V. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Checkitout.nl gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten die door Checkitout.nl aan de leden van het onderzoekspanel worden verstuurd mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

8. Checkitout.nl en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname aan of uit de onmogelijkheid om deel te nemen aan een van de online onderzoeken. Checkitout.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van door of namens Checkitout.nl geleverde goederen, diensten of informatie. Indien de inhoud van een aan jou verzonden vragenlijst in strijd is met rechten van derden, bijvoorbeeld wegens strijd met diens rechten van intellectuele eigendom, of in strijd is met op enig moment geldende wettelijke voorschriften, is Checkitout.nl niet aansprakelijk voor de eventuele schade en andere mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. Ook schade die mocht ontstaan door storingen in het Internet of in de telecommunicatievoorzieningen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. In geen geval is Checkitout.nl aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winsten en de totale aansprakelijkheid zal nimmer meer bedragen dan Ä 50,-. De in dit artikel beschreven beperking van aansprakelijkheid geldt echter niet in gevallen waarin sprake is van schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld.

9. Alle informatie die je opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn. Iedere wijziging in de door jouw verstrekte informatie zal door jou zo spoedig mogelijk worden gewijzigd op je persoonlijke pagina.

10. Deelname aan de onderzoeken van Checkitout.nl kan op ieder gewenst moment door jou op je persoonlijke pagina onder -uitschrijven- worden beŽindigd.

11. Op de rechtsverhouding tussen jou en Checkitout.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

12. Checkitout.nl respecteert de regels ten aanzien van de privacy en de bescherming van gegevens. Checkitout.nl zal de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming van de respondent.

13. De beheerders van deze site doen hun best om beledigende of aanstootgevende tekst en beeldmateriaal te verwijderen. Desalniettemin is Checkitout.nl niet aansprakelijk voor de meningen of uitingen van individuele gebruikers.

14. checkitout.nl heeft het recht om het lidmaatschap van checkitout.nl zonder opgaaf van redenen te beŽindigen.

Hierbij verklaar je geen activiteiten te ontplooien binnen Checkitout.nl die in strijd zijn met geldende wetgeving. Wanneer dit toch voorkomt kun je direct en permanent verwijderd worden (je service provider zal op de hoogte worden gesteld). Om dit mogelijk te maken worden de ip adressen van alle posts gelogd. Het is verboden meerdere accounts per persoon aan te maken.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie over jou op je eigen computer op te slaan. Deze cookies bevatten geen van bovenstaande informatie, ze zijn alleen bedoeld om het gebruik van Checkitout.nl te verbeteren.